Obchodní podmínky | vseprotisk.cz

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti VŠE PRO TISK s. r. o.

obchodní společnosti se sídlem v Písku, Budějovická 416, PSČ 397 01, IČ: 28069153, DIČ: CZ28069153, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 15419 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky pro spotřebitele společnosti VŠE PRO TISK s. r. o., se sídlem v Písku, Budějovická 416, PSČ 397 01, IČ: 28069153, DIČ: CZ28069153, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 15419 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „Obchodní podmínky“ a „Prodávající“) tvoří v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) nedílnou součást kupní smlouvy uzavírané dle § 2079 a násl. občanského zákoníku mezi fyzickou osobou v postavení spotřebitele (dále jen „Kupující“) a Prodávajícím (dále jen „Kupní smlouva“), a to prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.vseprotisk.cz prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „Webové rozhraní obchodu“). Kupní smlouva je uzavírána prostřednictvím komunikačního prostředku, který umožňuje uzavřít Kupní smlouvu bez současné fyzické přítomnosti Kupujícího a Prodávajícího. Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Kupujícího a práva a povinnosti Prodávajícího vzniklé na základě Kupní smlouvy a/nebo v souvislosti s ní.

1.2 Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na případy, kdy je Kupující spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku. Dle § 419 občanského zákoníku je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

1.3 Odchylná ujednání od těchto Obchodních podmínek je možné výslovně sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání výslovně sjednaná v Kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto Obchodních podmínek.

1.4 Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Prodávající činí vůči Kupujícímu a Kupující činí vůči Prodávajícímu veškerá sdělení v českém jazyce.

1.5 Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky měnit v celém rozsahu. Pro práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího je vždy rozhodující znění Obchodních podmínek v době uzavření konkrétní Kupní smlouvy. Případná změna Obchodních podmínek po uzavření konkrétní Kupní smlouvy tedy nemá vliv na práva a povinnosti vzniklé na základě takové Kupní smlouvy a/nebo v souvislosti s ní, ledaže Kupující výslovně přijme pozdější (nové) znění obchodních podmínek. Kupujícímu tudíž nevzniká právo konkrétní Kupní smlouvu vypovědět z důvodu změny Obchodních podmínek po uzavření této Kupní smlouvy ve smyslu § 1752 odst. 1 občanského zákoníku.

2. Uživatelský účet

2.1 Kupující má možnost si na základě registrace provedené prostřednictvím internetových stránek Prodávajícího (www.vseprotisk.cz) založit uživatelský účet a následně se přihlašovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „Uživatelský účet“).

2.2 Z Uživatelského účtu je Kupující (mimo jiné) oprávněn provádět objednávání zboží, které Prodávající prezentuje prostřednictvím Webového rozhraní obchodu (tj. zasílat Prodávajícímu konkrétní návrhy na uzavření Kupní smlouvy)

2.3 Kupující je při registraci a při užívání Uživatelského účtu povinen vždy uvádět jen správné a pravdivé údaje a tyto je povinen při jakékoliv jejich změně bez prodlení aktualizovat. Kupující odpovídá za správnost, pravdivost a aktuálnost údajů uvedených v Uživatelském účtu a údajů uváděných při provádění objednávek zboží, a Prodávající považuje tyto údaje za správné a pravdivé.

2.4 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen přijmout veškerá potřebná opatření k ochraně svého uživatelského jména a hesla. Kupující odpovídá za nedostatečnou ochranu svého uživatelského jména a/nebo hesla.

2.5 Kupující není oprávněn umožnit užívání Uživatelského účtu žádné třetí osobě. Kupující odpovídá za jednání jakékoliv třetí osoby, které umožní (byť z nedbalosti) užívat Uživatelský účet.

2.6 V případě, že má Kupující podezření, že jeho uživatelské jméno a/nebo heslo bylo prozrazeno či zneužito (nebo toto hrozí), je povinen neprodleně přijmout příslušná nezbytná opatření – např. změnit uživatelské jméno a/nebo heslo, případně dle okolností neprodleně informovat Prodávajícího. Prodávající neodpovídá za újmu, která Kupujícímu v důsledku nesplnění této povinnosti vznikla.

2.7 Prodávající je oprávněn Uživatelský účet kdykoliv zrušit, zejména pak v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 rok neužívá a/nebo v případě, kdy Kupující porušil své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně porušení povinností vyplývajících z těchto Obchodních podmínek, které jsou její nedílnou součástí).

2.8 Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarové a softwarové vybavení Prodávajícího, popř. třetích osob.

3. Uzavření smlouvy

3.1 Veškerá prezentace zboží Prodávajícího umístěná na Webovém rozhraní obchodu je pouze informativního charakteru, nejedná se o nabídku (resp. nejedná se o návrh na uzavření smlouvy) a Prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně žádného takto prezentovaného zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Kupující za účelem objednání zboží vyplní objednávkový formulář (návrh na uzavření Kupní smlouvy), který je dostupný na Webovém rozhraní obchodu (dále jen „Objednávka“).

3.3 Kupující je za účelem objednání zboží povinen vyplnit veškeré údaje nezbytné pro vytvoření Objednávky (požadované prostřednictvím Webového rozhraní obchodu). Kupující uvede v Objednávce (mimo jiné) následující údaje:

3.3.1 Objednávané zboží; Kupující vybere jím požadované zboží (včetně jeho množství) tak, že jej vloží do elektronického nákupního košíku na Webovém rozhraní obchodu.

3.3.2 Platba a způsob doručení; Kupující je prostřednictvím Webového rozhraní obchodu informován o případných omezeních pro dodání zboží a o způsobech platby, které Prodávající přijímá. Kupující zvolí jím požadovaný způsob úhrady objednávaného zboží a způsob jeho doručení, a to na základě aktuální nabídky na Webovém rozhraní obchodu.

3.4 Před odesláním Objednávky Prodávajícímu má Kupující možnost Objednávku v celém rozsahu zkontrolovat, měnit vstupní údaje, které do Objednávky vložil, anebo případně celou Objednávku zrušit.

3.5 Kupující může Prodávajícímu odeslat Objednávku buď prostřednictvím Uživatelského účtu (viz výše část 2 těchto Obchodních podmínek), anebo bez registrace (tj. bez vytvoření Uživatelského účtu), pokud to Webové rozhraní obchodu v daném případě umožňuje. Kupující odešle Prodávajícímu Objednávku prostřednictvím Webového rozhraní obchodu stisknutím tlačítka „Závazně objednat“. Tímto okamžikem je Kupující Objednávkou vázán a vzniká jeho povinnost zaplatit Prodávajícímu Cenu za zboží (jak je tento pojem definován v článku 5.3 Obchodních podmínek). Kupující odpovídá za správnost a pravdivost údajů uvedených v Objednávce takto odeslané Prodávajícímu a Prodávající považuje tyto údaje za správné a pravdivé. Kupující odesláním závazné Objednávky Prodávajícímu potvrzuje, že byl před uzavřením Kupní smlouvy a před odeslání závazné Objednávky Prodávajícímu dostatečně srozuměn s obsahem Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek) a jejími důsledky a má dostatečné znalosti a zkušenosti takové ujednání a jeho důsledky posoudit.

3.6 Prodávající neprodleně informuje Kupujícího o obdržení Objednávky, a to na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu a/nebo v Objednávce. Odesláním informace o obdržení Objednávky ještě nedochází k uzavření Kupní smlouvy.

3.7 Prodávající je v každém případě oprávněn po odeslání informace o obdržení Objednávky požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení a/nebo upřesnění Objednávky (např. písemně či telefonicky).

3.8 Kupující bere na vědomí, že Prodávající není v žádném případě povinen Objednávku akceptovat a Kupní smlouvu uzavřít. Prodávající je oprávněn Objednávku mimo jiné neakceptovat i v případě zjevné chyby nebo zřejmého omylu v kupní ceně zboží. V případě, že Objednávka nebude Prodávajícím akceptována, Prodávající Kupujícího o této skutečnosti vhodným způsobem vyrozumí.

3.9 V případě, že Prodávající akceptuje závaznou Objednávku Kupujícího, Prodávající zašle Kupujícímu potvrzení Objednávky, a to na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu a/nebo v Objednávce – tímto okamžikem je uzavřena Kupní smlouva.

3.10 Kupní smlouva bude u Prodávajícího uložena. Kupujícímu bude Kupní smlouva (resp. informace o obdržení Objednávky (návrhu na uzavření Kupní smlouvy) a potvrzení Objednávky (akceptace návrhu na uzavření Kupní smlouvy), včetně Obchodních podmínek, zpřístupněna zasláním na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu a/nebo v Objednávce (viz výše). Obchodní podmínky jsou také uloženy a jsou Kupujícímu přístupné prostřednictvím internetových stránek Prodávajícího. V případě, že má Kupující zřízen Uživatelský účet, bude Kupní smlouva Kupujícímu také přístupná prostřednictvím Uživatelského účtu.

4. Dodání zboží kupujícímu

4.1 Způsob dodání zboží Kupující zvolí v předposledním kroku Objednávky, kde má Kupující rovněž možnost zvolit si z uvedené nabídky přepravce (není-li na Webovém rozhraní obchodu uvedeno jinak). Určí-li Kupující v Objednávce jím požadovaný způsob dodání zboží, který Prodávající na Webovém rozhraní obchodu nenabízí, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s takovým způsobem dodání.

4.2 Neurčí-li Kupující způsob dodání zboží v Objednávce, určuje způsob dodání zboží Kupujícímu Prodávající. Prodávající dodá Kupujícímu zboží osobně, případně zboží připraví pro Kupujícího k vyzvednutí na prodejně Prodávajícího v Písku, Budějovická 416, PSČ 397 01, anebo jej dodá Kupujícímu prostřednictvím přepravní společnosti.

4.3 Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen zboží vždy při dodání převzít. Pokud Kupující zboží nepřevezme a/nebo odmítne převzít, jedná se o porušení Kupní smlouvy a Kupující se dostává do prodlení podle § 1968 a násl. občanského zákoníku; v takovém případě má Prodávající (dle své volby) právo od Kupní smlouvy odstoupit a/nebo právo na náhradu vzniklé škody a/nebo právo na úplatu za uskladnění dle § 2159 odst. 2 občanského zákoníku ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých).

4.4 V případě, že je z jakéhokoliv důvodu na straně Kupujícího nutné zboží dodávat opakovaně a/nebo jiným způsobem než Kupující zvolil v Objednávce, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, případně náklady spojené s jiným způsobem dodání, než který Kupující zvolil v Objednávce.

4.5 Při dodání zboží přepravcem je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží (zásilky) a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě, že Kupující zjistí porušení obalu dodávaného zboží svědčící o neoprávněném vniknutí do dodávané zásilky, Kupující nemusí takovou zásilku od přepravce převzít – v takovém případě se nejedná o porušení Kupní smlouvy a Kupující se nedostává do prodlení. Podpisem dodacího listu, případně obdobného potvrzení (a to např. i za pomocí digitálního podpisu prostřednictvím speciálního podepisovacího zařízení) Kupující potvrzuje, že dodávaná zásilka se zbožím splňovala veškeré náležitosti (včetně neporušenosti obalu zásilky). Na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

4.6 Další práva a povinnosti stran při dodání zboží mohou upravit dodací podmínky Prodávajícího.

5. Kupní cena, další náklady a platební podmínky

5.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně kupní ceny jednotlivého zboží. Kupní cena je uvedena včetně daně s přidané hodnoty a všech souvisejících daní a poplatků, s výjimkou nákladů dle článku 5.2 Obchodních podmínek. Kupní cena jednotlivého zboží zůstává v platnosti po dobu, kdy je tato uvedena na Webovém rozhraní obchodu a je závazná s výjimkou zjevné chyby. Tímto ustanovením není dotčena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím za individuálně sjednaných podmínek, včetně individuálně sjednané kupní ceny za jednotlivé zboží.

5.2 V případě, že Kupující zvolí možnost dodání zboží na adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce (tj. nezvolí vyzvednutí zboží na prodejně Prodávajícího v Písku, Budějovická 416, PSČ 397 01), anebo tuto možnost zvolí za Kupujícího Prodávající v souladu s článkem 4.2 Obchodních podmínek, uhradí Kupující Prodávajícímu kromě kupní ceny dle článku 5.1 Obchodních podmínek rovněž náklady spojené s balením a dodáním zboží. Vyzvednutí zboží na prodejně Prodávajícího v Písku (VŠE PRO TISK s. r. o., Budějovická 416, 397 01 Písek), není zpoplatněno. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zbožím (jejich konkrétní výši) poskytne Prodávající Kupujícímu (mimo jiné) prostřednictvím Webového rozhraní obchodu před odesláním Objednávky Prodávajícímu (předposlední krok Objednávky). Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží dodáváno v rámci České republiky. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží při dodání zboží mimo Českou republiku nelze stanovit předem – tyto poskytne Prodávající Kupujícímu individuálně a mohou být dodatečně účtovány. Pokud Kupující nebude souhlasit s těmito účtovanými náklady, může Kupující bez jakékoliv sankce odvolat svou závaznou Objednávku.

5.3 Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu za zboží kupní cenu dle článku 5.1 Obchodních podmínek a v případech, na které dopadá článek 5.2 Obchodních podmínek, rovněž příslušné náklady spojené s balením a dodáním zboží (dále společně jen „Cena za zboží“).

5.4 Není-li na Webovém rozhraní obchodu uvedeno jinak a/nebo nepožádal-li Prodávající Kupujícího o uhrazení Ceny za zboží ještě před dodáním zboží Kupujícímu (viz článek 5.5 Obchodních podmínek), Kupující je dle své volby oprávněn uhradit Prodávajícímu Cenu za zboží následujícími způsoby:

5.4.1 Na prodejně Prodávajícího v Písku (VŠE PRO TISK s. r. o., Budějovická 416, 397 01 Písek), a to buď v hotovosti nebo bezhotovostně za použití platební karty. V takovém případě je Cena za zboží splatná při převzetí zboží Kupujícím.

5.4.2 V hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce. V takovém případě je Cena za zboží splatná při převzetí zboží od přepravce (případně od Prodávajícího) Kupujícím.

5.4.3 Bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího č. ú. 123-5082650287/0100 vedený u Komerční banka, a.s.. V takovém případě je Cena za zboží splatná do 7 dnů od uzavření Kupní smlouvy s tím, že za okamžik uhrazení Ceny za zboží se rozumí připsání částky (Ceny za zboží) na bankovní účet Prodávajícího. Kupující je v případě bezhotovostní platby povinen uvádět variabilní symbol platby, který mu Prodávající sdělí. Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud Prodávající neprovede platbu dle podmínek výše uvedených.

5.4.4 Bezhotovostně za pomocí platební karty přímo na Webovém rozhraní obchodu.

5.5 Prodávající je oprávněn v každém případě požadovat, aby Kupující uhradil Cenu za zboží ještě před dodáním zboží Kupujícímu, a to zejména v případech, kdy Kupující na žádost Prodávajícího dodatečně nepotvrdí a/nebo neupřesní Objednávku (viz článek 3.8 Obchodních podmínek). Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající o tomto Kupujícího vhodným způsobem vyrozumí ještě před uzavřením Kupní smlouvy s tím, že pokud Kupující nebude souhlasit s uhrazením Ceny za zboží ještě před dodáním zboží Kupujícímu, může Kupující bez jakékoliv sankce odvolat svou závaznou Objednávku.

5.6 Případné slevy z kupní ceny zboží, resp. Ceny za zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé a/nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právní předpisy, vystaví Prodávající Kupujícímu ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy a/nebo v souvislosti s ní daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1 Kupující má dle § 1829 a násl. občanského zákoníku a za podmínek tam uvedených právo odstoupit od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží a je-li na základě Kupní smlouvy dodáváno několik druhů zboží nebo několik částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nejde-li o případy, kdy Kupující nemůže od Kupní smlouvy odstoupit (viz článek 6.2 Obchodních podmínek, případně další případy, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit).
V případě odstoupení od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od Kupní smlouvy odstupuje, a to na adresu provozovny Prodávajícího (VŠE PRO TISK s. r. o., Budějovická 416, 397 01 Písek) a/nebo na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@vseprotisk.cz. Právo na odstoupení od kupní smlouvy neplatí pro kupujícího Podnikatele.

6.2 Kupující bere na vědomí, že Kupující nemůže od Kupní smlouvy odstoupit mimo jiné (v souladu s § 1837 občanského zákoníku) v případě, kdy zboží bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu a/nebo v případě zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a /nebo v případě zboží dodávaném v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a/nebo v případě zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud Kupující porušil jejich původní obal.

6.3 Prodávající umožňuje Kupujícímu odstoupit od Kupní smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od Kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 Obchodních podmínek. Prodávající potvrdí Kupujícímu přijetí odstoupení od Kupní smlouvy bez zbytečného odkladu v textové podobě na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu a/nebo v Objednávce.

6.4 Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel.

6.5 Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od Kupujícího na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

6.6 Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.7 Prodávající Kupujícího upozorňuje a Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od Kupní smlouvy nese Kupující náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu (a rovněž náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou). Prodávající Kupujícímu tyto náklady nehradí.

6.8 Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

6.9 Prodávající je až do okamžiku převzetí zboží Kupujícím oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu bez zbytečného odkladu všechny peněžní prostředky, které od Kupujícího na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

6.10 Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy (či k ukončení Kupní smlouvy jiným způsobem), pozbývá taková darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím vrátit Prodávajícímu i poskytnutý dárek.

7. Práva z vadného plnění a práva ze záruky

7.1 Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího z vadného plnění (včetně záruky za jakost) a další podmínky pro jejich uplatňování se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanoveními § 1914 a násl., § 2099 a násl. a § 2161 a násl. občanského zákoníku.

7.2 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží je při převzetí Kupujícím v souladu s Kupní smlouvou a že nemá vady, zejména pak odpovídá, že zboží má při převzetí vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, tj., že (a) zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, (b) zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, (c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy a (d) zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a (e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Kupující bere na vědomí, že technické specifikace uveřejněné na Webovém rozhraní obchodu se mohou měnit bez předchozího upozornění; obrázky zde uvedené mají pouze informativní charakter.

7.3 Je-li Prodávajícím plněno vadně, má Kupující práva z vadného plnění. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 (šesti) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Vadu krytou zárukou musí Kupující vytknout Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby. To neplatí (a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, (b) na opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním, (c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo (d) vyplývá-li to z povahy věci. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

7.4 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku (viz článek 7.2 Obchodních podmínek), může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže. Právo Kupujícího na dodání chybějícího zboží tím není dotčeno. Má-li zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má Kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

7.5 Není-li Prodávajícím výslovně převzata záruka za jakost ve smyslu § 1919 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, Prodávající záruku za jakost nepřebírá. Výslovným převzetím záruky za jakost Prodávajícím se rozumí zejména výslovné převzetí v Kupní smlouvě, prohlášení uvedené na Webovém rozhraní obchodu u konkrétního zboží, prohlášení v záručním listu, popřípadě vyznačení záruční doby nebo doby použitelnosti či trvanlivosti zboží na obalu. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost; to neplatí, způsobil-li vadu Prodávající.

7.6 Práva z vadného plnění (včetně vad krytých zárukou za jakost) uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese provozovny Prodávajícího (VŠE PRO TISK s. r. o., Budějovická 416, 397 01 Písek). Kupující předá vadné zboží Prodávajícímu nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Tím není dotčeno ustanovení § 2172 občanského zákoníku. Zásilku obsahující vadné plnění Kupující viditelně označí nápisem „Reklamace“. V zájmu urychlení procesu vyřízení reklamace má Kupující možnost vyplnit formulář, který je přílohou č. 2 Obchodních podmínek, a tento doručit Prodávajícímu společně s vadným zbožím. V případě, že zásilka nebude viditelně označena nápisem „Reklamace“, a Kupující Prodávajícímu ani nedodá vyplněný formulář, který je přílohou č. 2 Obchodních podmínek, ani jiný dokument (informaci) obdobného charakteru, ze kterého by bylo zřejmé, že Kupující zboží reklamuje (resp. Kupující neposkytne informace nezbytné pro vyřízení reklamace a/nebo nezbytnou součinnost), a Prodávající proto nebude schopen vůbec identifikovat, že se jedná o reklamaci a/nebo schopen reklamaci vyřídit, pak Prodávající neodpovídá za újmu, která Kupujícímu v důsledku nesplnění této povinnosti vznikla.

7.7 Další práva a povinnosti stran z vadného plnění (včetně záruky za jakost) může upravit reklamační řád Prodávajícího.

8. Další informace a další práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

8.1 Kontaktní údaje Prodávajícího jsou následující:

8.1.1 Adresa pro doručování: VŠE PRO TISK s. r. o., Budějovická 416, 397 01 Písek

8.1.2 Elektronická adresa: info@vseprotisk.cz

8.1.3 Telefon: +420 382 229 208

8.1.4 Mobil: +420 777 294 656

8.1.5 Fax: +420 382 229 208

8.1.6 Další kontakty jsou dostupné na internetových stránkách Prodávajícího (https://www.vseprotisk.cz/kontakt_ma78.html)

8.2 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny, resp. Ceny za zboží. Na Kupujícího přechází nebezpečí škody na věci okamžikem převzetí zboží

8.3 Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu může být ze strany Prodávajícího doručováno na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu a/nebo v Objednávce.

8.4 Prodávající není vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.5 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@vseprotisk.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu a/nebo v Objednávce. Spotřebitel má, dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Spotřebitel může podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu u Prodávajícího. K mimosoudnímu řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy je Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Jihočeský kraj a Vysočinu, Mánesova 1803/3a, 370 21 České Budějovice, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.6 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Na tyto orgány dohledu a dozoru je možné se obrátit se stížností.

8.7 Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1 Ochrana osobních údajů Kupujícího je upravena především zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), a dalšími právními předpisy.

9.2 Prodávající a Kupující uzavřeli Kupní smlouvu a v rámci tohoto právního vztahu bude (resp. může) Prodávající (jakožto správce) zpracovávat osobní údaje Kupujícího (jakožto subjektu údajů), a to za následujícími účely:

9.2.1 realizace smluvního vztahu, resp. zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnost správce, pro které není vyžadován zvláštní souhlas Kupujícího (viz článek 9.3 Obchodních podmínek);

9.2.2 marketingové využití údajů, pro které není vyžadován zvláštní souhlas Kupujícího (viz článek 9.4 Obchodních podmínek);

9.2.3 marketingové využití údajů se souhlasem Kupujícího (viz článek 9.5 Obchodních podmínek);

9.2.4 za jinými účely se souhlasem Kupujícího (viz článek 9.6 Obchodních podmínek).

9.3 Zpracování osobních údajů Kupujícího za účelem realizace smluvního vztahu, resp. zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnost správce je nezbytné pro plnění Kupní smlouvy a/nebo pro jednání o uzavření nebo změně Kupní smlouvy, resp. pro dodržení právní povinnosti správce. Prodávající může zpracovávat osobní údaje Kupujícího bez zvláštní souhlasu zejména s ohledem na ustanovení § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů. V případě, že Kupující s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze Kupní smlouvu uzavřít.

9.3.1 Za tímto účelem budou Prodávajícím v nezbytném rozsahu zpracovávány identifikační a kontaktní údaje Kupujícího uvedené v Objednávce (resp. Kupní smlouvě), případně v Uživatelském účtu Kupujícího, a to zejména jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, a dále informace vztahující se k předmětu Kupní smlouvy (např. identifikace zboží, způsob jeho úhrady, včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu, ze kterého byla úhrada provedena apod.).

9.3.2 Tento rozsah osobních údajů a dalších informací je Prodávající oprávněn zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu s Kupujícím.

9.3.3 Za účelem realizace smluvního vztahu – doručení zboží Kupujícímu – může Prodávající zpřístupnit nezbytné údaje Kupujícího přepravní společnosti, a to jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.

9.3.4 Prodávající bude za tímto účelem uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, tj. po dobu trvání smluvního vztahu (od okamžiku závazné Objednávky až do okamžiku projití záruční doby zboží), případně po dobu, kdy je Uživatelský účet Kupujícího aktivní (podle toho, která doba uplyne později), a dále v případech a po dobu, kdy má Prodávající povinnost jejich uchovávání podle zvláštních právních předpisů (např. podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů).

9.4 Zpracování osobních údajů Kupujícího za účelem marketingového využití údajů Prodávajícím v případech, kdy není vyžadován souhlas Kupujícího, je dobrovolné a udělení či neudělení souhlasu s ním nemá žádný vliv na uzavření Kupní smlouvy.

9.4.1 Prodávající je na základě § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, oprávněn používat elektronickou adresu a telefonní číslo Kupujícího za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se obdobných výrobků Prodávajícího za předpokladu, že Kupující toto využití původně neodmítl (odmítnutí je mimo jiné možné uvést např. do poznámky k Objednávce). Prodávající tak může činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany Kupujícího.

9.4.2 Podle § 5 odst. 5 zákona o ochraně osobních údajů je Prodávající dále oprávněn zpracovávat osobní údaje Kupujícího v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení obchodu a služeb. Prodávající tak může činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany Kupujícího (odmítnutí je mimo jiné možné uvést např. do poznámky k Objednávce).

9.4.3 Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že svůj nesouhlas s tímto zpracováním může kdykoliv projevit, a to písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího (VŠE PRO TISK s. r. o., Budějovická 416, 397 01 Písek) nebo prostřednictvím elektronické adresy info@vseprotisk.cz, prostřednictvím Uživatelského účtu nebo za pomocí odkazu uvedeného přímo v zasílaném elektronickém obchodním sdělení na e-mailovou adresu Kupujícího.

9.5 Zpracování osobních údajů Kupujícího za účelem marketingového využití údajů Prodávajícím v případech, kdy je vyžadován souhlas Kupujícího, je dobrovolné a udělení či neudělení souhlasu s ním nemá žádný vliv na uzavření Kupní smlouvy.

9.5.1 Pokud k tomu Kupující udělil souhlas, je Prodávající oprávněn zpracovávat i další osobní údaje Kupujícího, které Prodávající získal v souvislosti s Kupní smlouvou (např. nákupní zvyklosti Kupujícího), a to za účelem adresného nabízení obchodu a služeb.

9.5.2 Pokud k tomu Kupující udělil souhlas, je Prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje Kupujícího za účelem nabízení obchodu nebo služeb Prodávajícím (zejména pro účely zasílání obchodních sdělení, informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Kupujícího), a to prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu Kupujícího a/nebo SMS zprávami na telefonní číslo Kupujícího i nad rámec rozsahu dle článku 9.4.1 Obchodních podmínek.

9.5.3 Prodávající bude uchovávat osobní údaje za tímto účelem po dobu, na kterou Kupující příslušný souhlas udělil – není-li v souhlasu výslovně jinak, tato doba činí 2 roky; v případě odvolání souhlasu s jejich zpracováním ze strany Kupujícího budou údaje uchovávány pouze do odvolání souhlasu.

9.5.4 Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že svůj souhlas se zpracováním osobních údajů za těmito účely může kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího (VŠE PRO TISK s. r. o., Budějovická 416, 397 01 Písek) nebo prostřednictvím elektronické adresy info@vseprotisk.cz, prostřednictvím Uživatelského účtu nebo za pomocí odkazu uvedeného přímo v zasílaném elektronickém obchodním sdělení na e-mailovou adresu Kupujícího.

9.6 Zpracování osobních údajů Kupujícího za jinými účely, kdy je vyžadován souhlas Kupujícího, je dobrovolné a udělení či neudělení souhlasu s ním nemá žádný vliv na uzavření Kupní smlouvy.

9.6.1 Pokud k tomu Kupující udělil souhlas, je Prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje Kupujícího i za jiným (v souhlasu specifikovaným) účelem než jsou účely zpracování dle článku 9.3, článku 9.4 a článku 9.5 Obchodních podmínek.

9.6.2 Prodávající bude uchovávat osobní údaje za tímto účelem po dobu, po kterou Kupující souhlas udělil – není-li v souhlasu uvedeno výslovně jinak, tato doba činí 2 roky; v případě odvolání souhlasu s jejich zpracováním ze strany Kupujícího budou údaje uchovávány pouze do odvolání souhlasu.

9.6.3 Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že svůj souhlas se zpracováním osobních údajů za těmito účely může kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího (VŠE PRO TISK s. r. o., Budějovická 416, 397 01 Písek) nebo prostřednictvím elektronické adresy info@vseprotisk.cz nebo prostřednictvím Uživatelského účtu.

9.7 Kupující bere na vědomí a zavazuje se vždy uvádět pouze správné a pravdivé osobní údaje a v případě jejich změny je bezodkladně aktualizovat, resp. bezodkladně informovat Prodávajícího o jejich změně. Kupující potvrzuje, že jím poskytnuté údaje jsou správné, pravdivé a přesné.

9.8 Osobní údaje budou zpracovávány Prodávajícím následujícím způsobem: v elektronické podobě automatizovaným způsobem a/nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.9 Prodávající může zpracováním Osobních údajů pověřit jinou třetí osobu, jakožto zpracovatele, pouze s předchozím souhlasem Kupujícího. Dalším subjektům předá Prodávající osobní údaje Kupujícího pouze tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod (např. orgány činné v trestním řízení, kontrolní orgány atd.), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu práv Prodávajícího (např. v rámci soudního řízení). Tím není dotčena možnost Prodávajícího zpřístupnit nezbytné údaje Kupujícího přepravní společnosti za účelem realizace smluvního vztahu – doručení zboží Kupujícímu.

9.10 V případě, že Kupující zjistí nebo se domnívá, že Prodávající (nebo zpracovatel) provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může Kupující:

9.10.1 požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

9.10.2 požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů

9.11 Je-li žádost Kupujícího podle článku 9.10. Obchodních podmínek shledána oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti Kupujícího, má Kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tím však není dotčeno právo Kupujícího obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se svým podnětem přímo.

9.12 Požádá-li Kupující o informaci o zpracování Osobních údajů, je Prodávající povinen mu tuto informaci předat (viz § 12 zákona o ochraně osobních údajů).

9.13 Používáním Webového rozhraní obchodu, resp. internetových stránek Prodávajícího Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač (či jiné zařízení). Cookies jsou malé soubory, pomocí kterých webové stránky ukládají v počítačích (či jiných zařízeních) informace o uživateli a jeho preferencích (např. přihlašovací údaje, ukládání obsahu elektronického nákupního košíku atd.), takže tyto údaje není nutné zadávat znovu. Podrobnosti o využití cookies jsou dostupné na https://www.vseprotisk.cz/default.asp?show=wm&wmpart=article&wmaid=61.

9.14 Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Kupní smlouva a veškerá jednání na základě Kupní smlouvy a/nebo v souvislosti s ní se řídí českým právním řádem. Otázky v Kupní smlouvě (jejíž nedílnou součástí jsou Obchodní podmínky) výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalších právních předpisů.

10.2. Prodávající a Kupující prohlašují, že si před uzavřením Kupní smlouvy poskytly všechny informace nezbytné pro rozhodnutí, zda Kupní smlouvu uzavřít. Prodávající si vyhrazuje právo ukončit jednání o Kupní smlouvě bez potřeby udání konkrétních důvodů.

10.3. V případě, že je některé ustanovení Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek) neplatné, zdánlivé nebo neúčinné, anebo se v budoucnu neplatným, zdánlivým či neúčinným stane, namísto takového neplatného, zdánlivého nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému, zdánlivému nebo neúčinnému ustanovení nejvíce blíží. Neplatností, zdánlivostí nebo neúčinností ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).

10.4. Jakékoliv změny závazné Objednávky a Kupní smlouvy musí být odsouhlaseny Prodávajícím a Kupujícím. Změny mohou být odsouhlaseny i elektronicky za pomocí e-mailové komunikace.

10.5. Práva a povinnosti Kupujícího z Kupní smlouvy nebo její části nesmí být postoupeny bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

10.6. Ustanovení Kupní smlouvy, jakož i dispozitivní ustanovení zákona mají přednost před jakoukoli praxí či zvyklostmi zavedenými mezi Prodávajícím a Kupujícím nebo existujícími v daném odvětví.

11. Informační oznámení

11.1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


V Písku, dne 25.4.2022
Eva Římanová, obchodní ředitelka

Přílohy:

Příloha 1: Formulář odstoupení od smlouvy
Příloha 2: Reklamační formulář